Kuro no Jiken-bo v4 p 34
Artists:
Kurumi Yukimori - Penciller
Publisher:
Shônengahôsha
Size:
21x31 cm
Price:
30 € / $33

Click image to zoom