Kuroi Shikaku pg 18
Artists:
Yoshito Tsukimiya - Penciller
Publication year:
1960´s
Size:
36x26 cm
Price:
135 € / $165

Click image to zoom